• košík je prázdný

Obchodní podmínky Prazakdesign
logo

se sídlem Ořechovka 1649, Strážnice, 69662

zapsané v obchodním rejstříku vedeném MÚ Veselí nad Moravou,

pro prodej zboží prostřednictvím on‐line obchodu umístěného na internetové adrese

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Mgr. art.

Bc Kristýna Pražáková, se sídlem Ořechovka 1649, Strážnice, 69662, identifikační číslo:

88268195, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MÚ Veselí nad Moravou (dále jen

„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních

stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)

uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod

je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese

www.prazakdesign.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové

stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit

zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v

rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění

obchodních podmínek.

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní

obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo

z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět

správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při

jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském

účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své

povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,

a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech

souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího

uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením

a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené

ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci

území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

objednávaného zboží a

„objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího

zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle

kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v

objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným

způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady

kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou

platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři,

seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení

kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou

v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné

potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit,

zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením

možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v

takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady

na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Strážnice, Petrov 216, 696 65;

zaslaného zboží na dobírku je do výše 10 000,‐ Kč;

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Budova vlakového nádraží Petrov u

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, maximální výše

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107‐4770920207/0100, vedený

u společnosti Komerční Banka (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není‐li uvedeno výslovně jinak, rozumí se

dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není

dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při

převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od

uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek

kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě

před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

4.8. Je‐li to v obchodním styku obvyklé nebo je‐li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy

kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej

v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli

5.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

5.1.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických

nenávratně smíseno s jiným zbožím,

důvodů jej není možné vrátit,

5.1.5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud

5.1.6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.1.7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s

porušil jejich původní obal,

předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení

od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém

případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná‐li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy

odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž

v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika

částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní

smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný

prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může

kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla (Ořechovka 1649, Strážnice, 69665) prodávajícího

či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro usnadnění komunikace je vhodné

v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy (prodejního dokladu), bankovní spojení

a zvolený způsob vrácení zboží. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl.

11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu

v textové podobě jeho přijetí.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní

smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí‐li kupující od kupní smlouvy, nese

kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy

zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní

smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží

kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím

kupujícímu další náklady. Odstoupí‐li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen

vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst

proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu

(ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí se jevit známky opotřebení

či poškození. Je‐li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je

prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a

započíst jej na vrácenou částku.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného

odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je‐li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde‐li k odstoupení od

kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a

kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,

nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je‐li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady

spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

prodávajícího, jsou‐li prodávajícím vydány

6.6. Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím přepravní služby. Aktuální ceník za dopravu

naleznete zde. Případně naleznete na stránce Doprava.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými

obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §

2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí‐li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s

ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se

zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla‐li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za

nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené

jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo

opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá‐li to z povahy zboží.

7.4. Projeví‐li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již

při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního

zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v

níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v

sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy

prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může

upravit reklamační řád prodávajícího.

8.1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v

době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

8.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která

znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde‐li o vadu odstranitelnou či

8.2.1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

8.2.2. bezplatné odstranění vady opravou,

8.2.3. přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

8.2.4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

8.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření

smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by

toto porušení předvídala.

8.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde‐li o vadu

odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo

přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.5. Vyskytla‐li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou

závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady

současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo

odstoupit od smlouvy.

8.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení

9.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez

zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní‐li tak písemně nebo elektronicky, měl

by uvést své kontaktní údaje (jméno a příjmení/název firmy, adresa bydliště/sídla,

elektronická adresa ‐ email, telefon), popis závady a požadavek na způsob vyřízení

9.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez

zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je

možná jen tehdy, žádal‐li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

9.3. Nezvolí‐li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při

nepodstatném porušení smlouvy.

9.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi ‐ faktura). Lhůta pro vyřízení

reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k

opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho

poškození, mělo by být čisté a kompletní.

9.5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o

reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o

nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně

odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od

jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí

této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

9.6. Odmítne‐li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z

ceny nebo odstoupit od smlouvy.

9.7. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do

doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde‐li k výměně zboží nebo jeho části,

uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

9.8. Není‐li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on‐line, zavazuje se prodávající o

vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo

prostřednictvím SMS.

9.9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím

elektronické adresy info@prazakdesign.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle

prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad

dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty,

telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace

práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí‐li

kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro

účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním

osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě

znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět

správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o

změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,

že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního

života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou‐li osobní údaje nepřesné

s ohledem na účel jejich zpracování, může:

11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9. Požádá‐li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající

povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle

předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na

poskytnutí informace.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních

sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na

webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by

docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle

předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od

kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není‐li v kupní

smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé

strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím

pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je

odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

13.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které

nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

13.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím

elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu

kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové

stránce prodávajícího.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak

strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva

spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je‐li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se

takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se

neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho

ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy

či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mgr. art. Bc Kristýna Pražáková,

Ořechovka 1649, Strážnice, 69662, adresa elektronické pošty info@prazakdesign.cz,

telefon +420 603 173 331.

V Strážnici dne 9.5.2016

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni

uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než

dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy

informovat společnost Mgr. art. Bc. Kristýna Pražáková, se sídlem Ořechovka 1649, Strážnice, 696 62,

identifikační číslo: IČ 88268195, formou jednostranného právního jednání (například dopisem

zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený

vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od

smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů

ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás

obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi

zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční

transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle

toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v

důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a

vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o

odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace


O prodejci
Kontakt